مزارع پرورش ماهی شهرها روستاها ادارات روستاها شهرها جاذبه های توریستی جاذبه های طبیعی جاذبه های تاریخی مشاهیر و مفاخر تولیدات نیازمندیها آمل تهران .:: WWW.LARIJAN.IR ::. .:: WWW.LARIJAN.IR ::. رینه گزنک اندوار آبشار تیار گل چشمه آهن سر تیران مریجان روح اله رضایی پنجاب سوا اتاق سرا دیوران کفا شیخ محله بلریه امره لهر دره کنار نسل نمار کلری عبدوالمناف کرچالک فیس کیان کهرود پاردما نوسر کنی بن هفت تنان لوط لوط- قادی بوالقلم شاداب قزل زر قزل بایجان رزون ناندل-اکبری ناندل میان ده حاجی دلا بایجان کرف تینه فیره شنگلده ترا آخازیر هاره لارین نهار دینان آخا کل پاشا شمس آباد شاهاندشت فیره شاه ماهی هراز قزل وانا وانا آبگون قزل رنگین وانا قزل لاریجان قزل آلای هراز گزانه امیر آباد ملار آبگرم لزیرک انهه گرنا بلمون نوا کنار انجام گیلاس ایرا لاسم پلور سد لار زیار واسر قزل سرا قزل کاج هزار و یک تعاونی نیاک قزل نیاک نل قزل قزل کوهپایه هراز گستر لاریجان کندلو نسیم هراز سیمین آبزی پارس قزل لار قزل تعاونی گزنک نیاک آب اسک اسک قزل کوهستان شمال رنگین ماهی آناتوس لاسم
ورود به سایت | عضویت در سایت | ورود به پست الکترونیک
تبلیغات

هتل لوتوس آبگرم لاریجان

علامه حسن زاده آملی

رستوران سالاری

پرورش ماهی نل قزل

نحوه اجرای احکام کیفری
اشاره
نحوه اجرای حکم قتل غیرعمدی و آسیب بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی
اگر بناست حکم در خصوص شما اجرا شود.....
معمولاً در پرونده های (قتل غیرعمدی و آسیب بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) شخص مقصر به حبس یا جزای نقدی ونیز پرداخت دیه در حق مصدوم یا ورثه متوفی محکوم می شود.به طور مثال اگرآقای ایمان احمدی محکوم علیه پرونده ای فرضی باشد، رأی دادگاه به او ابلاغ می شود .آرای صادره از دادگاه ها قطعی یا قابل تجدیدنظر هستند.چنان چه رأی دادگاه قطعی باشد یا آن که قطعی نبوده و به قطعیت درآید، پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.
اجرای حکم با دایره اجرای احکام دادسرایی است که در حوزه دادگاه صادرکننده رأی بدوی واقع شده است. ابتدا پرونده به نظر دادیار اجرای احکام می رسد ودر صورت عدم وجود ایراد یا ابهام قانونی در دادنامه ، به دفتر دستوردهنده ثبت پرونده را می دهد وقید می کند که محکوم علیه برای اجرای حکم احضار شود.
برای پیگیری پرونده ، چه محکوم علیه وچه محکوم له به شماره پرونده اجرای احکام نیاز دارد. ازین رو بهتر است از مدیر اجرا، شماره پرونده اجرای احکام را درخواست نماید.
نحوه اجرای حکم محکومیت به جزای نقدی
اگر محکوم علیه دررأی دادگاه به جزای نقدی محکوم شده باشد، باید به دایره اجرای احکام مراجعه و معادل مبلغ جزای نقدی به حساب صندوق دولت در بانک ملی واریز، رسید یا قبض پرداخت را تحویل دایره اجرای احکام نماید ودرانتها یک نسخه از آن رسید برای خود نگه دارد.
گاه ممکن است محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد. دراین حالت اگر جزای نقدی را نپردازد و مالی را از او به دست نیاید، به دستور قاضی صادرکننده حکم بدوی به ازای هر 100هزار ریال یک روز بازداشت می شود ودر هرحال حداکثر مدت بازداشت بابت جزای نقدی نباید از5 سال بیشتر باشد. در همین جا باید توجه شود که اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت به واسطه نداشتن ضامن یا پرداخت وثیقه مدنی در بازداشت باشد، این مدت در هنگام اجرای حکم برای او منظورو در قبال حبس یا جزای نقدی محاسبه می شود. بنابراین اگر فرض کنیم که آقای ایمان احمدی قبل از صدور حکم به لحاظ نداشتن ضامن 20روز در زندان بازداشت بوده وبه موجب رأی دادگاه او به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد، دیگر وجهی بابت محکومیت پرداخت نخواهد کرد زیرا آن 20روز برای او محاسبه شده است.
 نمونه قبض جزای نقدی
بانک ملی ایران                                                           تاریخ.....................
شماره حساب 90024نام صاحب حساب:درآمد دادگستری
مبلغ(به عدد)800000ریال
بدینوسیله تأیید می شود که مبلغ 0به حروف) هشتصد هزار ریال بابت محکومیت آقای/خانم..............موضوع پرونده شماره 82/1461085 مطروحه در ...........دریافت و به حساب فوق منظور گردید.
نام ونشانی پرداخت کننده......................
                                                                                   امضای پرداخت کننده
                                                       بانک ملی ایران
                                                         شعبه..............
نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس
برای اجرای حکم حبس، ابتدا محکوم علیه احضارودرصورت عدم حضور جلب میشود. چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم مدتی را در بازداشت به سربرده باشد آن ایام برای او محاسبه شده واز مدت حبس او کسر خواهد شد.در چند حالت امکان دارد محکوم علیه در تمام مدت حبس را تحمل نکند:
الف:چنانچه محکوم علیه برای بار اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده و نصف آن را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی می تواند تحت شرایطی حکم به آزادی مشروط او صادر نماید. برای مثال ، آقای ایمان احمدی به1سال حبس محکوم شده و به زندان معرفی می شود.او برای برخورداری از آزادی مشروط باید شش ماه از حبس را تحمل کند.در این حالت چنان چه شرایط زیر محقق گردد،وی با موافقت دادستان و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از آزادی مشروط برخوردار خواهد شد.
-در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد.
-تا جایی که استطاعت دارد ضرر و زیان شاکی را بپردازد.
-قاضی ناظر زندان گواهی کند که او دارای حسن اخلاق بوده واحتمال ارتکاب جرم از سوی او در آینده منتفی است.
ب:روش دیگری که محکوم علیه می تواند از تحمل حبس به طور کلی خلاصی یابد،آن است که رضایت شاکی خود را بدست آورد.چنان چه موفق به أخذ رضایت شد،می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
                                                 نمونه درخواست تخفیف مجازات
ریاست محترم شعبه........................دادگاه عمومی
احتراماً اینجانب ایمان احمدی فرزند اصغر محکوم علیه پرونده کلاسه................برابر رضایت نامه شماره..................ثبت دفتر اسناد رسمی شماره .................مطابق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف مجازات را دارم.
قبلاً از عنایت ..................سپاسگذارم.
                                                                                             نام ونام خانوادگی
 
نحوه اجرای حکم به پرداخت دیه
اصولاً محکوم علیه از زمان وقوع حادثه(نه صدورحکم)دوسال وقت دارد تا دیه شاکی را بپردازد اما باتوجه به تورم اقتصادی و افزایش نرخ دیه درهر سال بهتر است که پس از قطعیت حکم به ویژه هنگامی که محکوم علیه اتومبیل خود را بیمه کرده، نسبت به پرداخت دیه اقدام کند.البته محکوم علیه می تواند با موافقت شاکی مهلت بیشتری نیز درخواست کند.
گاه ممکن است محکوم علیه توان پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد و بخواهد آن را به صورت اقساط پرداخت نماید.وی یرای تحقق این امر می تواند از دادگاه صادرکننده حکم بدوی درخواست تقسیط نماید.مفاد این درخواست در اوراق چاپی ای که(دادخواست تقسیط) نام دارد نوشته شده و تقدیم دادگاه می شود.
ابلاغ واقعی ابلاغی است که مأمور، اوراق قضائی مانند احضاریه،اخطاریه وغیره را به خود مخاطب تسلیم کرده واز او رسید بگیرد،در غیر این صورت ابلاغ به غیر شخص مخاطب،ابلاغ قانونی نام دارد.پس اگر وقت حضور در دادگاه در محل اقامت متهم به همسرش ابلاغ شود ،این ابلاغ ،قانونی است نه واقعی.
با این مقدمه،اگر حکم محکومیت متهم به صورت غیابی صادر شده باشد،او میتواند ظرف 10روزازتاریخ ابلاغ واقعی یا ازتاریخ اطلاع از رأی ، اعتراض خود را نسبت به محکومیتش به همان دادگاه تقدیم کند که در اصطلاح به آن(واخواهی) می گویند.اما اگر رأی حضوری بوده، قطعیت یافته باشد وبه محکوم علیه نیز ابلاغ شده باشد،پرونده برای اجرا به (دایره اجرای احکام)،دادسرایی که درحوزه دادگاه صادرکننده رأی بدوی واقع شده، ارسال می شود.دادستان پرونده را به قاضی اجرای احکام ارجاع می کند ودر صورت عدم وجود ایراد یا ابهام قانونی در رأی قاضی مجری حکم ضمن صدور دستور ثبت پرونده،محکوم علیه را فرا می خواند. روش معمول آن است که ابتدا محکوم علیه احضار ودر صورت عدم حضور بدون عذرموجه جلب می شود.
پرسش:
محکوم علیه پرونده چک برای خلاصی از محکومیت چه راهی را در پیش رو دارد؟
پاسخ:نخستین راه آن است که با مراجعه به شاکی، از او رضایت گرفته ولاشه چک را تقدیم دایره اجرای احکام نماید.مقصود از لاشه چک آن است که اصل چک از شاکی گرفته شود وامضای صادرکننده از روی چک کنده شود.
دوم آن که معادل وجه چک مورد شکایت را به صندوق دادگستری واریز کرده، فیش آن را تحویل اجرای احکام دهد و برای اطمینان بیشتر، یک نسخه از فیش پرداختی را نزد خود نگه دارد.
در غیر این دوحالت، نامبرده باید خود را برای تحمل حبس آماده کند تا از طریق اجرای احکام به زندان معرفی شود.
نسخه
سوم 
مخصوص
ضبط
در
پرونده
مربوطه
بانک ملی ایران                                                         تاریخ:............
شماره حساب90025 نام صاحب حساب :سپرده دادگستری مبلغ(به عدد)1000000ریال
بدینوسیله تأیید می شود که مبلغ (به حروف)ده میلیون ریال بابت سپرده از آقای/خانم...............موضوع پرونده شماره................مطروحه در..............دریافت و به حساب فوق منظور گردید.
نام ونشانی پرداخت کننده........................
                                                                    امضای پرداخت کننده
                                                                        بانک ملی ایران
                                                                   شعبه.....................
 
از آنجا که چک برخلاف سرقت، کلاهبرداری یا خیانت درامانت از جمله (جرائم قابل گذشت)است، چنانچه محکوم علیهبتواند در طول مدت بازداشت خود، رضایت شاکی رابه روش های بالا بگیرد، دیگر نیازی نیست که بقیه مجازات حبس را تحمل کند.دراین صورت بلافاصله از زندان آزاد و پرونده اجراییش موقوف خواهد شد.
پرسش:فرض کنیم آقای احمد خانزادی مبادرت به صدور چند فقره چک بلامحل در شهرهای مختلف کرده واحکام محکومیت متعددی برای او صادر شده است.چنانچه دادگاه شیراز اورا به تحمل شش ماه حبس ودادگاه اصفهان اورا به تحمل یک سال حبس و داگاه تهران اورا به تحمل دوسال حبس محکوم کرده باشد.دراین حالت برای جلوگیری ازتحقق مجازات های متعدد چه باید کرد؟
پاسخ:آقای احمد خانزادی برای جلوگیری از تحمل مجازات های مختلف، باید از دادگاه تهران یعنی آخرین دادگاهی که حکم محکومیت اورا صادر کرده تقاضای ادغام پرونده ها را بنماید تا یک مجازات در مورد او اعمال شود.
                                                          نمونه درخواست ادغام
ریاست محترم شعبه................دادگاه عمومی
احتراماً اینجانب احمد خانزادی فرزند محمد رضا به اتهام صدور چک های بلا محل و متعددبه موجب دادنامه های1- شماره........صادره ازدادگاه شیراز2-شماره............ صادره از دادگاهاصفهان 3-شماره...............صادره از این دادگاه محترم،به تحمل حبس تعزیری محکوم شده ام.از این رو در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری،تقاضای نقض کلیه احکام قبلی و صدور حکم واحد را دارم.
                                                                نام و نام خانوادگی                    امضاء
 
 
به موجب این تقاضا،آقای خانزادی فقط باید یک مجازات را تحمل کند که این مجازات بین 6ماه تا 2سال حبس تعزیری می باشد.
توضیح:درسال 1382،قانون مجازات چک اصلاح شد ودرمجازات های مقرر در صدور چک بلامحل اصلاحاتی صورت گرفت که برخی از این اصلاحات از حیث مجازات،به نفع بعضی از محکومین چک می باشد.از این رو اشخاصی که در حال تحمل مجازات حبس(به موجب قانون سابق) هستند،می توانند از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بنمایند تا مجازات خفیف تر در مورد آنها اعمال شود.
                                                   نمونه درخواست اعاده دادرسی
ریاست محترم شعب تشخیص دیوان عالی کشور
احتراماً اینجانب احمد خانزادی فرزند محمدرضا که به موجب دادنامه شماره..............صادره از دادگاه شعبه............عمومی تهران به اتهام یک فقره صدور چک بلامحل............به عهده بانک..............به مبلغ..............میلیون ریال به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده ام،با توجه به قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 تقاضای اعاده دادرسی دارم.
                                                              نام ونام خانوادگی
                                                                  امضاء
 
در صورت پذیرش این درخواست توسط شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، مجازات کمتر در مورد محکوم علیه اعمال خواهد شد.
منشور حقوق متهم
1-هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر این که مجرمیت (مقصر بودن) او بر طبق قانون محرز شود.(اصل 37قانون اساسی،بند3ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وبند1 ماده 11اعلامیه جهانی حقوق بشر)
2-هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب اورا دارد بخواهد مدارک شناسایی خودو نیز دستور قضائی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.
3-متهم حق دارد در مقابل سوالات دادگاه یا مرجع تعقیب یا تحقیق سکوت اختیار کند.(مواد129و197 قانون آیین دادرسی کیفری)
4-هر متهمی حق دارد از مأمورین بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و عنداللزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند.(بند 5 ماده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
5-متهم حق دارد ظرف مدت10 روز به قرار بازداشت خود اعتراض تا مرجع بالاتر بلافاصله ودر وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید.
این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود.(ماده33وتبصره ماده147قانون آیین دادرسی کیفری وشق بند( ن ) ماده 3 قانون احیاء دادسرامصوب 1381)
6-چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود.(تبصره ماده 13 وماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری)
7-هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضائی وبدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی و تفتیش نمایند.(اصل 22قانون اساسی،580قانون مجازات اسلامی،مواد 96و97قانون آیین دادرسی کیفری).
امکانات سایت
صفحه اصلی
لاریجان
اخبار لاریجان
دماوند لاریجان
مقالات
گالری تصاویر
چت لار
درخواست ایمیل
آهنگ های مازرونی
جستجوی پیشرفته
تبلیغات
تماس با ما
اعضای سایت : 588 نفرکاربران آنلاین : 4 نفربازدیدکنندگان امروز : 187 نفربازدید کنندگان این ماه : 3239 نفربازدیدکنندگان کل : 3239 نفر

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوران توسعه لارسیما می باشد.
Powered & Designed By : Iran tarah