مزارع پرورش ماهی شهرها روستاها ادارات روستاها شهرها جاذبه های توریستی جاذبه های طبیعی جاذبه های تاریخی مشاهیر و مفاخر تولیدات نیازمندیها آمل تهران .:: WWW.LARIJAN.IR ::. .:: WWW.LARIJAN.IR ::. رینه گزنک اندوار آبشار تیار گل چشمه آهن سر تیران مریجان روح اله رضایی پنجاب سوا اتاق سرا دیوران کفا شیخ محله بلریه امره لهر دره کنار نسل نمار کلری عبدوالمناف کرچالک فیس کیان کهرود پاردما نوسر کنی بن هفت تنان لوط لوط- قادی بوالقلم شاداب قزل زر قزل بایجان رزون ناندل-اکبری ناندل میان ده حاجی دلا بایجان کرف تینه فیره شنگلده ترا آخازیر هاره لارین نهار دینان آخا کل پاشا شمس آباد شاهاندشت فیره شاه ماهی هراز قزل وانا وانا آبگون قزل رنگین وانا قزل لاریجان قزل آلای هراز گزانه امیر آباد ملار آبگرم لزیرک انهه گرنا بلمون نوا کنار انجام گیلاس ایرا لاسم پلور سد لار زیار واسر قزل سرا قزل کاج هزار و یک تعاونی نیاک قزل نیاک نل قزل قزل کوهپایه هراز گستر لاریجان کندلو نسیم هراز سیمین آبزی پارس قزل لار قزل تعاونی گزنک نیاک آب اسک اسک قزل کوهستان شمال رنگین ماهی آناتوس لاسم
ورود به سایت | عضویت در سایت | ورود به پست الکترونیک
تبلیغات

رستوران سالاری

پرورش ماهی نل قزل

هتل تهرانی

علامه حسن زاده آملی

تاثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی
تأثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی
 اشاره
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و...قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی و... که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
درعوض برخی از جرایم جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و...در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.
اثر گذشت در جرایم قابل گذشت
درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.
پرسش:چه جرایمی قابل گذشت محسوب می شوند و اصولاً جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت چگونه تفکیک و شناسایی می شوند؟
پاسخ:گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.
پرسش:اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟
پاسخ:اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.
پرسش:آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟
پاسخ:اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت  
 همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.
پرسش:آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟
پاسخ:گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
الف-قبل از صدور حکم قطعی
در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
ب-بعد از صدور حکم قطعی
در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
پرسش:اگر پرونده ای دارای چند شاکی خصوصی باشد تخفیف مجازات موکول به اعلام گذشت همه آنهاست؟
پاسخ:در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.
پرسش:آیا اعمال تخفیف مجازات بواسطه اعلام رضایت شاکی از سوی دادگاه الزامی است؟
پاسخ:چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.
توجه:چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.
پرسش:آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟
پاسخ:خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.
نمونه اعلام شکایت

اینجانب ..................فرزند............شاکی پرونده کلاسه...................از آقای ....................فرزند.........
که به عنوان.................اعلام شکایت کرده بودم بدین وسیله منجزاً و بدون هیچ گونه قید و شرطی اعلام رضایت می کنم.
                                                                                                   امضاء
                                                                                                    تاریخ

توجه:در پاره ای از موارد بویژه تصادف رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی متضرر از جرم بدون توجه به رابطه راننده مقصر با شرکت بیمه اعلام رضایت می کنند بدون آنکه از آثار آن مطلع باشند از این رو بهتر است قبل از اعلام رضایت با دایره ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در دادگستری ها و یا افراد متخصص و حقوقدان در این باره مشورت به عمل آید.
نمونه درخواست اعمال تخفیف مجازات

ریاست محترم دادگاه.....................
با سلام،اینجانب.................فرزند.....................محکوم علیه پرونده..................موض.ع دادنامه قطعی شماره...............بعد از قطعیت دادنامه موفق به أخذ رضایت از شاکی پرونده شده ام.خواهشمند است به موجب اعلام رضایت شاکیه که اصل آن پیوست درخواست می باشد نسبت به اعمال ماده277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بازنگری در مجازات اینجانب اقدام لازم را به عمل آورید قبلاً از مساعدت شما سپاسگزارم.
                                                                                                 امضاء
                                                                                                 تاریخ

 
امکانات سایت
صفحه اصلی
لاریجان
اخبار لاریجان
دماوند لاریجان
مقالات
گالری تصاویر
چت لار
درخواست ایمیل
آهنگ های مازرونی
جستجوی پیشرفته
تبلیغات
تماس با ما
اعضای سایت : 588 نفرکاربران آنلاین : 6 نفربازدیدکنندگان امروز : 183 نفربازدید کنندگان این ماه : 3235 نفربازدیدکنندگان کل : 3235 نفر

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوران توسعه لارسیما می باشد.
Powered & Designed By : Iran tarah